آش خرفه

مواد لازم برای (4 نفر):خرفه: (500 گرم)آرد سبوس دار جو: یک دوم 1پیمانه (165 گرم)برگ چغندر: (500 گرم)عدس: 1 پیمانه (130 گرم)لپه: 1 پیمانه (130 گرم)پیاز خورد شده: 2 عدد متوسط (280 گرم)نمک ، زرد چوبه ، فلفل،زنجبیل ، ادویه کاری : به میزان لازمروغن حیوانی(گاوی) ، روغن کنجد...

شولی یزدی( اوماج)

مواد لازم برای (4 نفر)چغنر: 2 عدد (180 گرم)آرد سبوس دار: یک دوم پیمانه (55 گرم)سبزی آش خورد شده : 6 پیمانه (130 گرم)عدس یا باقالا: 1 پیمانه (130 گرم)پیاز خورد شده : 1 عدد متوسط(140 گرم)سرکه به میزان لازم نمک، زرد چوبه،فلفل، ادویه کاری: به میزان لازمپودر نعنا خشک شده :...

آش گشنیز

مواد لازم برای (4 نفر)برنج سبوس دار نیم کوب: یک دوم 1 پیمانه (200 گرم)نخود : 1 پیمانه (130 گرم)گشنیز و شوید خورد شده: 2 پیمانه (200 گرم)پیاز خورد شده:1 عدد متوسط (140 گرم)نمک ، زرد چوبه، فلفل،ادویه کاری، پودر زیره : به میزان لازمروغن حیوانی (گاوی)، روغن کنجد یا روغن...

آش سبزیجات

موادلازم برای (4نفر)ساقه کرفس:2 پیمانه خورد شده (180 گرم)کلم قمری:4 عدد (120 گرم)کدو یا شلغم: 4 عدد (480 گرم)برنج سبوس دار نیم کوب: 1 پیمانه (135 گرم)لوبیا چشم بلبلی: یک دوم پیمانه (200 گرم)پیاز خورد شده : 1 عدد متوسط (140 گرم)نمک، فلفل، زرد چوبه، زنجبیل، ادویه کاری:...

آش کشک

مواد لازم برای (4نفر)بلغور جو:1 پیمانه (120 گرم)کشک : 3 پیمانهلوبیا چیتی: 1 پیمانه (130گرم)عدس: 1 پیمانه (130 گرم)لوبیا سفید: 1 پیمانه (130 گرم)نخود: یک سوم پیمانه (65گرم)پیاز خورد شده: دوعدد متوسط (280 گرم)پودر نعنا خشک: به میزان لازمنمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل،ادویه...

آش صیفی جات

موادلازم برای (4 نفر)بلور جو :1 پیمانه (120 گرم)ساقه کرفس: 2 پیمانه (180گرم )هویج : 1 عددمتوسط (100 گرم )کدو خورشتی: 2 عدد کوچک ( 120 گرم)کلم قمری: 1 عدد کوچک (120 گرم)شلغم: دو عدد متوسط ( 180 گرم )سبزی آش خرد شده: 5 پیمانه (500 گرم)پیاز خرد شده: 2 عدد متوسط(480...
آش خرفه

آش خرفه

مواد لازم برای (4 نفر):خرفه: (500 گرم)آرد سبوس دار جو: یک دوم 1پیمانه (165 گرم)برگ چغندر: (500 گرم)عدس: 1 پیمانه (130 گرم)لپه: 1 پیمانه (130 گرم)پیاز خورد شده: 2 عدد متوسط (280 گرم)نمک ، زرد چوبه ، فلفل،زنجبیل ، ادویه کاری : به میزان لازمروغن حیوانی(گاوی) ، روغن کنجد...

شولی یزدی( اوماج)

شولی یزدی( اوماج)

مواد لازم برای (4 نفر)چغنر: 2 عدد (180 گرم)آرد سبوس دار: یک دوم پیمانه (55 گرم)سبزی آش خورد شده : 6 پیمانه (130 گرم)عدس یا باقالا: 1 پیمانه (130 گرم)پیاز خورد شده : 1 عدد متوسط(140 گرم)سرکه به میزان لازم نمک، زرد چوبه،فلفل، ادویه کاری: به میزان لازمپودر نعنا خشک شده :...

آش گشنیز

آش گشنیز

مواد لازم برای (4 نفر)برنج سبوس دار نیم کوب: یک دوم 1 پیمانه (200 گرم)نخود : 1 پیمانه (130 گرم)گشنیز و شوید خورد شده: 2 پیمانه (200 گرم)پیاز خورد شده:1 عدد متوسط (140 گرم)نمک ، زرد چوبه، فلفل،ادویه کاری، پودر زیره : به میزان لازمروغن حیوانی (گاوی)، روغن کنجد یا روغن...

آش سبزیجات

آش سبزیجات

موادلازم برای (4نفر)ساقه کرفس:2 پیمانه خورد شده (180 گرم)کلم قمری:4 عدد (120 گرم)کدو یا شلغم: 4 عدد (480 گرم)برنج سبوس دار نیم کوب: 1 پیمانه (135 گرم)لوبیا چشم بلبلی: یک دوم پیمانه (200 گرم)پیاز خورد شده : 1 عدد متوسط (140 گرم)نمک، فلفل، زرد چوبه، زنجبیل، ادویه کاری:...

آش کشک

آش کشک

مواد لازم برای (4نفر)بلغور جو:1 پیمانه (120 گرم)کشک : 3 پیمانهلوبیا چیتی: 1 پیمانه (130گرم)عدس: 1 پیمانه (130 گرم)لوبیا سفید: 1 پیمانه (130 گرم)نخود: یک سوم پیمانه (65گرم)پیاز خورد شده: دوعدد متوسط (280 گرم)پودر نعنا خشک: به میزان لازمنمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل،ادویه...

آش صیفی جات

آش صیفی جات

موادلازم برای (4 نفر)بلور جو :1 پیمانه (120 گرم)ساقه کرفس: 2 پیمانه (180گرم )هویج : 1 عددمتوسط (100 گرم )کدو خورشتی: 2 عدد کوچک ( 120 گرم)کلم قمری: 1 عدد کوچک (120 گرم)شلغم: دو عدد متوسط ( 180 گرم )سبزی آش خرد شده: 5 پیمانه (500 گرم)پیاز خرد شده: 2 عدد متوسط(480...