برای ما پیام ارسال کنید.

اطلاعات سایت

این سایت توسط تعداد از دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی تحت نظارت آقای مهندس مهرآبادی از اساتید دانشگاه قم طراحی و مدیریت می شود.

اطلاعات تماس:

مدیر فنی سایت: ایمیل z.asadi1933@gmail.com

شماره تماس:۰۹۰۳۴۸۸۶۳۸۱

مدیریت سایت:

ایمیل Mehrcco@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۵۳۰۹۱۳

آدرس: دانشگاه قم